เป้าหมาย

Print
  1. พัฒนาการจัดระบบ โครงสร้าง องค์กรทั้งด้านการบริหารงานและวัสดุอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 75
  2. พัฒนาและเผยแพร่บทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์สู่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุก กลุ่มชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการบริหารและการ เรียนรู้สู่คุณภาพและมาตรฐาน
  4. สร้างระบบเครือข่ายและเผยแพร่พันธกิจแก่หน่วยงานทั้งในคริสตจักรและทั่วไป
© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com