พันธกิจประทีป

Print
  1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรและบทเรียน ตลอดจนระบบการเรียนรู้ สู่คุณภาพและมาตรฐาน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ในบทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  4. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันอื่นๆทั้งภายในและภายนอกคริสตจักรเพื่อการเผยแพร่หรือกระทำพันธกิจร่วม ภายใต้พันธกิจของพระเจ้า
© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com