วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

Print
  1. เพื่อให้คริสตชนทุกคนในคริสตจักรต่างๆ มีโอกาสที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
  2. เพื่อให้ผู้ปกครอง มัคนายกและผู้นำคณะต่างๆ ของทุกคริสตจักรได้ศึกษาพระวจนะ ของพระเจ้า
  3. เพื่อให้ชาวไทยที่ไม่เป็นคริสตชนมีโอกาสที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านทางประทีปของไทย และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาต่อไป
 
© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com