ยุทธศาสตร์ประทีป

Print
  1. การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ
  2. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานโดยใช้แผนการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการการบริหารจัดการ
  3. การประสานงานและการทำงานเป็นทีม
  4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com