วิสัยทัศน์ประทีป

Print

หน่วยงานประทีปของไทย เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการบทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมกลุ่มชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกสถานภาพ โดยผ่านการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการแสวงหายุทธวิธีหรือแนวทางด้วยรูปแบบต่างๆในการตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน มีการติดตามประเมินผล พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้สู่คุณภาพและมาตรฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนมีการออกพบปะ เยี่ยมเยียน สมาชิกคริสตจักรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เสริมสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ทั้งในและนอกประเทศ

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com