หลักสูตรประทีปของไทย

Print


หลักสูตรประทีปของไทยมีทั้งหมด 6 ชุดหลักสูตร

หลักสูตร

เนื้อหา

เหมาะสำหรับ

ลงทะเบียน

1. เด็กเล็ก

(52 บท)

ชีวิตของพระเยซู

- เด็ก ป.3-4 (อ่าน-เขียนได้)

- ผู้สนใจ    - ผู้เชื่อใหม่

ฟรี

2. เบื้องต้น

(1 เล่ม)

พื้นฐานความเชื่อคริสเตียนที่ควรรู้ 7 เรื่อง

- สมาชิกคริสตจักร

- อนุชน ป.5 ขึ้นไป

- ผู้เชื่อใหม่

- ผู้ยังไม่เป็นคริสเตียน

ฟรี

3. รูปภาพ

(8 เล่ม)

พันธกิจของพระเยซู / อัครสาวก

- สมาชิกคริสตจักร

- อนุชน

ฟรี

4. 8 ชั้น

(ชั้นละ 15 บท

รวม 120 บท)

- พระกิตติคุณ

- พันธสัญญาเดิม-ใหม่

- ศาสนศาสตร์ที่ควรรู้

- ผู้นำ, ผู้สอนในคริสตจักร

- สมาชิกคริสตจักร

ฟรี

5. แสงสัจธรรม

(9 เล่ม)

เรียนพระคัมภีร์เป็นเล่ม

1.ปฐมกาล       2.อพยพ

3.สดุดี            4.อิสยาห์

5.มาระโก        6.กิจการ

7.โรม             8. 1โครินธ์

9.วิวรณ์

- ศิษยาภิบาล, ผู้สอน

- ผู้นำ, สมาชิกคริสตจักร

ชุดละ 100 บ.

6. เสริมสร้างสาวก

(5 เล่ม)

1.การประกาศ     2.การอภิบาล  

3.การรับใช้         4.การดำเนินชีวิต

5.การสามัคคีธรรม

- ศิษยาภิบาล, ผู้สอน

- ผู้นำคริสตจักร

- สมาชิกคริสตจักร

ชุดละ 200 บ.

หมายเหตุ 

หลักสูตรทั้งของเด็กและผู้ใหญ่สามารถใช้สอนหรือประยุกต์สอนการเรียนรวีได้

 

ช่องทางการลงทะเบียน / ถวายเพื่อพันธกิจประทีปของไทย 

 1. โอนเงินถวายเข้าบัญชี  
     “ประทีปของไทย”  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย  รพ.แมคคอร์มิค
      เลขที่บัญชี 731-206450-6

2. ธนาณัติ (ปณจ.เชียงใหม่) หรือตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค หรือ ดร๊าฟ ในนาม
     “ประทีปของไทย” หรือ “ศจ.พรพัก  จวนชัยภูมิ” 
      ตู้ปณ.111 ปณจ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

และกรุณาแจ้งให้หน่วยงานฯทราบโดยทางโทรศัพท์  087-3046571, 053-244381-2 ต่อ 416-419, Fax ต่อ 418
หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com