หลักสูตรเสริมสร้างสาวก

Print

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม :     ศิษยาภิบาล, ผู้นำ, ผู้สอน, ผู้ประกาศ และสมาชิกคริสตจักร

 

เนื้อหา :     มีทั้งหมด 5 ชุด ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนกี่เล่มพร้อมกันก็ได้  เมื่อเรียนครบทั้ง 5 เล่ม ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยแต่ละเล่มมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้

ชุดที่ 1 การประกาศพระกิตติคุณ

 • การประกาศพระกิตติคุณ
 • คริสตจักรใหม่และกลุ่มย่อยตามบ้าน (คริสตจักรเซลล์)


ชุดที่ 2 การอภิบาล

 • การเลี้ยงดูสมาชิกคริสตจักร
 • การดูแลจิตวิญญาณและการให้คำปรึกษา
 • การดำเนินชีวิตในครอบครัวคริสเตียน


ชุดที่ 3 การดำเนินชีวิตคริสเตียน

 • เตรียมและสร้างสาวกตามอย่างพระคัมภีร์
 • สอนให้เป็นสาวกอย่างแท้จริง


ชุดที่ 4 การร่วมสามัคคีธรรม

 • การนมัสการ
 • การอธิษฐาน
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์

ชุดที่ 5 การรับใช้
 • การฝึกฝนผู้นำ
 • การเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี
 • การดูแลและการวางแผน
 • การปรนนิบัติผู้ยากไร้
 • การทำงานมิชชันนารี
 
 
งทะเบียน :     ชุดละ 200 บาท 
 

ช่องทางการลงทะเบียน / ถวายเพื่อพันธกิจประทีปของไทย 

 1. โอนเงินถวายเข้าบัญชี  
     “ประทีปของไทย”  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย  รพ.แมคคอร์มิค
      เลขที่บัญชี 731-206450-6

2. ธนาณัติ (ปณจ.เชียงใหม่) หรือตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค หรือ ดร๊าฟ ในนาม
     “ประทีปของไทย” หรือ “ศจ.พรพัก  จวนชัยภูมิ” 
      ตู้ปณ.111 ปณจ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

และกรุณาแจ้งให้หน่วยงานฯทราบโดยทางโทรศัพท์  087-3046571, 053-244381-2 ต่อ 416-419, Fax ต่อ 418 
หรือทาง E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

lesson gal

  © 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com