หลักสูตรบทเรียน 8 ชั้น

Print

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม :     ผู้นำ, ผู้สอน, สมาชิกคริสตจักร (ควรจบหลักสูตร "เบื้อต้น" และ "รูปภาพ 8 เล่ม")

 

เนื้อหา :     เรียกบทเรียนชุดนี้ว่าบทเรียน 8 ชั้นเนื่องจากมีการจัดเป็นหมวดหมู่ชั้นไว้ทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นมี 15 บท (รวมตลอดหลักสูตร 120 บท)
     ชั้นที่ 1       เรื่องราวเกี่ยวกับพระกิตติคุณ / ข่าวประเสริฐ
     ชั้นที่ 2 - 7  แต่ละชั้นจะความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ ซึ่งมีเนื้อหาทั้งพันธสัญญาเดิม (7 บท) และพันธสัญญาใหม่ (8 บท) 
     ชั้นที่ 8       บทเรียนง่ายๆ เกี่ยวกับศาสนศาสตร์

     ในการจัดส่ง  ทางประทีปของไทยจะจัดส่งให้ชั้นละ 2 ครั้ง (ครั้งแรก 7 บท) และเมื่อมีการตอบคำถามกลับมาเพื่อให้ทางประทีปของไทยตรวจบทเรียน  จะมีการส่งครั้งที่2  8 บท  และเมื่อมีการส่งกลับมาทางประทีปของไทยจะทำการตรวจและจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมบทเรียนชั้นต่อไปให้จนครบทั้งหมด 8 ชั้น

 

ลงทะเบียน :     ฟรี

 

 

 

 

down app form

 

 


แต่ละชั้นมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 แสงเทียน

มีหัวข้อหลักว่าพระเจ้าคือใคร มนุษย์คือผู้ใด มนุษย์กบฎต่อพระผู้สร้าง มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าได้หรือ พระเยซูคริสต์ทรงแสวงหามนุษย์

 

 


 

 

ชั้นที่ 2 แสงดาว โครงร่างพระคัมภีร์ 66 เล่ม

 


 

 

 ชั้นที่ 3 แสงเดือน เกี่ยวกับปฐมกาล สดุดี โยนาห์ (7 บท) และลูกา (8บท)
 


 

ชั้นที่ 4 แสงเงิน เกี่ยวกับโมเสส และตัวอย่างขนบธรรมเนียมของชาติยิว   คำเทศนาบนภูเขาและชีวิตตอนปลายของพระเยซู

 


 

 

 ชั้นที่ 5 แสงทอง เกี่ยวกับยุคผู้วินิจฉัย  ยุคราชอาณาจักรเดียว  จดหมายของเปาโล  และพระวิญญาณบริสุทธิ์

 


 

 

 ชั้นที่ 6 แสงอรุณ เกี่ยวกับกษัตริย์ซาโลมอน และยุคอาณาจักรแตกแยก และจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่

 


 

 

 ชั้นที่ 7 แสงอาทิตย์ เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิม 7 บท และพันธสัญญาใหม่ 8 บท

 


 

 

 ชั้นที่ 8 แสงประกาย เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิม 7 บท และพันธสัญญาใหม่ 8 บท

 


 

 

 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com