หลักสูตรรูปภาพ 8 เล่ม

Print

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม :   ผู้ที่จบหลักสูตร "เบื้องต้น", เยาวชน, สมาชิกคริสตจักร, ผู้ต้องการศึกษาราชกิจของพระเยซูคริสต์และกิจการของอัครสาวก

เนื้อหา :     เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และกิจการงานของอัครสาวก  เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ จักรวาลและโลกนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อตัวท่านและมนุษย์ทุกคน และท่านจะได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตแบบสาวกของพระองค์


     บทเรียนมีหนังสือทั้งหมด 8 เล่ม เป็นบทเรียนต่อจากบทเรียนเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น
          4 เล่มแรก (เล่ม 1-4)  ชื่อว่า "จอมราชัน" เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงบังเกิดจนถึงการเป็นขึ้นจากความตายเสด็จสู่สวรรค์ และ
          4 เล่มสุดท้าย (เล่ม 5-8)
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำพันธกิจของอัครสาวก

          มีใบประกาศนียบัตร เมื่อจบทั้ง 8 เล่ม พร้อมทั้งส่งบทเรียนชั้นที่ 1 "แสงเทียน" ของหลักสูตร 8 ชั้นให้ต่อไป


ลงทะเบียน : 
    ฟรี

 

 

 

lesson gal


 


---
Download this file (Picture1 - Lesson.pdf)Picture Book1 - Lesson [รูปภาพ เล่ม1 - บทเรียน][ ]
Download this file (จอมราชัน2...pdf)Picture Book2 - Lesson [รูปภาพ เล่ม2 - บทเรียน][ ]
Download this file (จอมราชัน3...pdf)Picture Book3 - Lesson [รูปภาพ เล่ม3 - บทเรียน][ ]
Download this file (จอมราชัน4...pdf)Picture Book4 - Lesson [รูปภาพ เล่ม4 - บทเรียน][ ]
Download this file (Picture5 - Lesson.pdf)Picture Book5 - Lesson [รูปภาพ เล่ม5 - บทเรียน][ ]
Download this file (จอมราชัน6...pdf)Picture Book6 - Lesson [รูปภาพ เล่ม6 - บทเรียน][ ]
Download this file (จอมราชัน7...pdf)Picture Book7 - Lesson [รูปภาพ เล่ม7 - บทเรียน][ ]
Download this file (จอมราชัน8...pdf)Picture Book8 - Lesson [รูปภาพ เล่ม8 - บทเรียน][ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 2.pdf)Picture Book2 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม2 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 3.pdf)Picture Book3 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม3 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 4.pdf)Picture Book4 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม4 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 5.pdf)Picture Book5 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม5 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 6.pdf)Picture Book6 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม6 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 7.pdf)Picture Book7 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม7 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 8.pdf)Picture Book8 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม8 - ชุดคำถาม] กระดาษยาว[ ]
Download this file (คำถามภาพเล่ม 1.doc)Picture Book1 - Questionaire [รูปภาพ เล่ม1 - ชุดคำถาม][ ]

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com