จากเรือนจำกลางราชบุรี

Print

ถึงหน่วยงานประทีปของไทย..

          ขณะนี้ผมได้เรียนรู้พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วได้รับพระพรมากมายจากบทเรียนเหล่านี้ และทำให้ผมรับเชื่อและรับองค์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเชื่อว่าองค์พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ยอมพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้พวกเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์

          ตอนนี้ผมได้รับพระคัมภีร์จากผู้รับใช้พระองค์ที่มาเยี่ยมเยือนผมในเรือนจำ ทำให้ผมเรียนรู้จากพระคัมภีร์และเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง และผู้มาเยือนได้หนุนใจโดยพระคำของพระเจ้า และบทเรียนจากประทีปของไทยทำให้ผมมีกำลังใจมากที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น   ทั้งนี้ผมใคร่ขอให้ทางประทีปของไทยส่งบทเรียนชุดต่อไป หรือถ้าเป็นไปได้ส่งจดหมาย คำหนุนใจ คำปลอบใจ พระคำของพระเจ้ามาให้ผมและเพื่อนผู้ต้องขังด้วย หรือคำอวยพรของพระเจ้า หรือคำพยานต่างๆ ของพี่น้องคริสเตียน เพื่อเป็นกำลังใจในยามสิ้นหวัง (ทีแรกอยากให้มาเยี่ยมเยือนกัน แต่คงยากลำบาก เพราะห่างไกลมาก)   ในยามนี้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันให้พระเจ้าได้รับรู้ว่าเราทุกคนรักและเชื่อมั่นในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอด

          ท้ายนี้ขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องคริสเตียนทุกคนดังที่ทุกคนปรารถนาเรา เราทุกคนสรรเสริญพระเจ้า ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาเมน

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com