คำอวยพรจากเรือนจำราชบุรี

Print

ถึงพี่น้องคริสตชนทุกท่านที่รักในพระคริสต์

     ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักของพระองค์ได้มาถึงเราทุกคนทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู ทุกวันนี้ถึงชีวิตผมจะผิดพลาดทางกฎหมายจึงต้องรับโทษที่ตัวผมได้กระทำไว้จึงมีความทุกข์ยากลำบากมาก แต่หลังจากที่ได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าและได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว กลับมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก และพระเจ้าได้เปลี่ยนจิตใจผมใหม่จากคนที่คิดแค้นในสิ่งต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต กลับมีใจถ่อมลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผมเหมือนลูกแกะของพระองค์ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตผมบางครั้งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ ปัญหาต่างๆ กลับคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ ทุกวันนี้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะทำอะไรจะทูลขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในพระนามพระเยซู 

     วันนี้แม้ผมจะอยู่ในที่ที่ทุกคนไม่พึงประสงค์จะอยู่ แต่รู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคอยปกป้องคุ้มครองดูแลและมีพระเยซูอยู่เคียงข้างเสมอ วันข้างหน้าพ้นโทษไปถ้าพระเจ้าจะทรงใช้ผมในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ ผมยินดีมอบกายถวายทั้งชีวิตและจิตใจแด่พระองค์ แล้วแต่พระองค์จะทรงนำชีวิตผม 

     วันคริสต์มาสนี้เราทั้งหลายชาวคริสต์ชนทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจเฉลิมฉลองวันที่ระลึกถึงวันประสูติขององค์พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอให้ทุกคนได้รับพระพรของพระเจ้าทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้า “อาเมน” 

     ยอห์น 3:16-17 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”

     ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ.. (จากผู้เรียนรหัส 184732)

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com