หลักการบริหารแบบคริสเตียน

Print

01

แนะนำหลักการบริหารแบบคริสเตียน

 

เรื่องโดย ครูศาสนาประณต บุษกรเรืองรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการสถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย

ปฏิบัติหน้าที่บางเวลาประจำฝ่ายสารสนเทศ สำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ

(ตอนที่ 1)

บทนำ

          ดังจะได้กล่าวในเนื้อความต่อไปว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์อันเป็นพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยตัวอย่างมากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานคริสตจักรหรือองค์การคริสเตียนในบริบทของคริสต์ศตวรรษที่ 21 ในเวลานี้ได้อย่างเยี่ยมยอด บทความสองตอนในชุดนี้จึงมีวัตถุประสงค์เหมือนชื่อของบทความ คือ เพื่อแนะนำในส่วนหลักการ (Principle) ของการบริหารแบบคริสเตียน ซึ่งก็คือการบริหารที่มีพื้นฐานมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นั่นเอง รวมทั้งมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของปรัชญาการบริหารในรูปแบบวิชาการของสำนักต่างๆ ในยุคปัจจุบันโดยสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่ว่าจะมีพื้นฐานทางการศึกษาหรือมีวิชาชีพทางการบริหารจัดการหรือไม่ก็ตาม ได้เห็นภาพเปรียบเทียบการพัฒนาแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ชัดเจนยิ่งขึ้น

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com