คำเทศนาวันระลึกประทีปของไทยปี2005

Print

โครงร่างคำเทศนา วันระลึกประทีปของไทย

“ประโยชน์ของพระวจนะ”

(2ทธ 3:16,17, ฟป. 3:14)

-----------------------------

 

คำนำ         พระคัมภีร์ซึ่งเรียกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้น อ.เปาโลบอกว่าเป็นประโยชน์ในการสอนและการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี ซึ่งถ้าคริสตจักรให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนพระคัมภีร์ ชุมชน   คริสตจักรจะเข้มแข็งและเจริญเติบโตขึ้นได้

 

เนื้อหา        พระคัมภีร์จะเสริมสร้างคริสตจักรให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างไร?

                1.ให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่เข้มแข็ง (1ปต. 2:9)

-เป็นชุมชนที่บริสุทธิ์

-เป็นชุมชนแห่งการเชื่อฟัง

-เป็นชุมชนแห่งกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า

 

              2.ให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจ (มธ. 16:17-19)

-มีชัยชนะต่ออำนาจแห่งความตาย (บนไม้กางเขนพระเจ้าทรงมีชัยชนะ)

-มีกุญแจสำหรับเปิดประตูสวรรค์ (เมื่อเชื่อและวางใจ)

-มีการตัดสินใจในพระเจ้าได้ (เกี่ยวกับการรับสมาชิก, การนำคนรับเชื่อ)

 

             3.ให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่ต้องก้าวไปด้วยความเชื่อ (ฮบ. 12:1-2)

-วิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม

-ดูพระเยซูคริสต์ ผู้บุกเบิกความเชื่ออย่างสมบูรณ์

-ไม่ละอายต่อกางเขนเพื่ออยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ร่วมกับพระเยซูคริสต์

 

             4.ให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่บากบั่นสู่หลักชัย (ฟป. 3:12-14)

-ลืมอดีตที่ฉุดและถ่วงไว้ (ความทุกข์, ความขมขื่น ฯลฯ)

-โน้มตัวออกไปข้างหน้า (เหมือนนักกีฬาเตรียมออกวิ่ง)

-ฉวยเอาพระเยซูคริสต์ไว้เป็นของตน

 

             5.ให้เป็นชุมชนของพระเจ้าทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม (1ปต. 3:13-15, 4:9,10)

-ซื่อสัตย์จนวันตาย แม้เผชิญความยากลำบาก

-มีความหวังสูงในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า

-เปี่ยมไปด้วยความรักและพร้อมที่จะแบ่งปัน

 

สรุป           คริสตจักรที่ได้รับการเสริมสร้างด้วยพระวจนะให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่เจริญเติบโตขึ้น สมาชิกจะเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ในความเชื่อ สัตย์ซื่อ, วางใจในพระเจ้า และร่วมกันกระทำพันธกิจด้วยการเชื่อฟัง เพื่อเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้า

 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com