เทศนาวันระลึกประทีปของไทยปี2010

Print

โครงร่างคำเทศนา

วันระลึกประทีปของไทย ปี ค.ศ. 2010 (เดือนกุมภาพันธ์ 2010)

 

“เอกภาพในพระวจนะ”

ข้อพระคัมภีร์ 2ทิโมธี 3:14-17, 2เปโตร 1:21

 

คำนำ   “พระวจนะ”    หมายถึงอะไร?

  1. 1)พระดำรัส(พระวาจา)ของพระเจ้า ซึ่งเปิดเผยพระองค์เองกับมนุษย์ผ่านทางพระคัมภีร์(ดู 2ทธ.3:16)
  2. 2)พระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้า(ดู ยน.1:1)
  3. 3)ข่าวประเสริฐซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่มีฤทธิ์อำนาจและเป็นพระราชกิจของพระเจ้า(ดู อสย.40:8, 2ทธ.4:3)

 

เนื้อหา     “เอกภาพในพระวจนะ” เป็นการเน้นย้ำให้คริสตจักรและผู้รับใช้ของพระเจ้า(คริสตชนทุกคน) ได้เข้าใจ และยึดมั่นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเกิดผลดี   ดังนั้นเราควรจะเห็นความสำคัญต่อพระวจนะของพระเจ้าในมุมมองเหมือนกันอย่างไร?

 

ประการแรก     “พระวจนะเป็นประโยชน์ในการสอน”

อาจารย์เปาโลได้เตือนคริสตชนทั้งหลายให้ตระหนักในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยพระวจนะของพระเจ้า  ซึ่งได้เรียนรู้ตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือเมื่อเริ่มเชื่อ ซึ่งผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจแล้ว จะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ คือ

-                   มีความเชื่ออย่างมั่นคง และเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เสมอ

-                   สัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระเจ้า นำพระวจนะไปใช้และสอนตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน

-                   พระวจนะจะสอนเรามั่นใจในความรอดและชีวิตนิรันดร์

-                   ดู ยรม.23:28-32, 1คร.15:1-2, 2คร.2:20, 4:2

 

ประการที่สอง  “พระวจนะเป็นประโยชน์ในการตักเตือนว่ากล่าว”

อาจารย์เปาโลต้องการให้คริสตชนทั้งหลายมีใจถ่อมเพื่อจะเข้าใจว่า พระวจนะของพระเจ้าสำคัญและเป็นพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตของเราที่จะสอน, ชี้แนะ และตักเตือน

-                   เมื่อเราตกอยู่ในความบาป

-                   เมื่อเรากระทำผิด

-                   เมื่อเราหลงเจิ่นไป

-                   ดู 1ทธ.2:2-5, อฟ.4:1-12

-                   เมื่อเราสำรวจ, สำนึก, สารภาพ และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่  เขาจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ เพราะเขาจะรับการสอนและตักเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ

ประการที่สาม  “เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี”

อาจารย์เปาโลได้ย้ำต่อไปเพื่อให้เราเห็นประโยชน์ของพระวจนะของพระเจ้าว่า สามารถปรับปรุงแก้ไขคนของพระเจ้าทุกเพศ ทุกวัย ให้เป็นคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้า

-                   เป็นเด็กดี (ดู สภษ.22:6)

-                   เป็นเยาวชนที่ดี (ดู ปญจ.11:9)

-                   เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ เลิกอาการของเด็ก (1คร.13:11, คส.4:12)

นั่นหมายความว่า คริสตชนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า สามารถดำเนินชีวิตใหม่อยู่ในทางของพระเจ้า มีชีวิตที่เข้มแข็งสมบูรณ์ฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อพรักพร้อมสำหรับการทำงานรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ทั้งในครอบครัว, คริสตจักร, หน่วยงานและในชุมชนสังคม

-                   ดู อฟ.4:13-16, ฟป.1:27

ประการที่สี่      “เป็นประโยชน์ในการอบรมในทางธรรม”

“การอบรม” หมายถึงการแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจ, บ่มนิสัย, ขัดเกลานิสัย (พจนานุกรม ปี 2530)

ปัญหาในคริสตจักรซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงานรับใช้ร่วมกันคือ อุปนิสัย, ท่าทีและพฤติกรรมของคริสตชน การอบรมจึงมีส่วนที่จะช่วยปรับปรุงคนของพระเจ้า ให้ละ, ลด เลิก และทิ้งนิสัยเก่าๆ สิ่งเก่าๆเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า และสำแดงพระลักษณะของพระองค์ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคริสตชน

  1. 1)เป็นผู้รับใช้ที่ดีตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์(มธ.20:28, ยน.13:14, 15, มธ.26:37, ยน.10:11,15, กจ.20:19, 28)
  2. 2)เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เชื่อ (ฟป.3:17, 2ธส.3: 9, 1ทธ.4:11-12, 1ปต.5:3)

ประการที่ห้า    “เป็นประโยชน์สำหรับคนของพระเจ้า”

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกว่า “จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” (ฮบ.13:16)

ถ้าคริสตชนเห็นร่วมกันว่า พระวจนะของพระเจ้าเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงานรับใช้ เราจะเห็นภาพในคริสตจักร คือ

  1. 1)มีการพรักพร้อมหรือพรั่งพร้อม หมายถึงรวมอยู่พร้อมหน้ากัน, รวมอยู่มากมาย   ซึ่งแสดงถึงพลังและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(ดู กจ.2:42)
  2. 2)มีการกระทำการดี

(ดู นหม.13:14, มธ.25:35,36,     26:7,8,10,     กจ.9:36, 1ทธ.1:3, 22,     2:2)

 

สรุป     ตลอดปี 2009 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เน้นย้ำให้คริสตจักร หน่วยงาน และสถาบัน ร่วมกัน(พรักพร้อม) รับใช้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้คริสตจักร หน่วยงาน และสถาบัน เจริญเติบโตตามพระมหาบัญชามอบหมาย

พระวจนะของพระเจ้า คือสิ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ดังที่กล่าวมาทั้ง 5 ประการ ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้ผู้รับใช้ของพระเจ้า(คริสตชนทั้งหลาย) มีน้ำใจ  คิดในทางสุขุมรอบคอบ และตระหนักอยู่เสมอว่า ถ้าเรามีเอกภาพในพระวจนะ เราก็สามารถกระทำการดีทุกอย่าง(ปรนนิบัติรับใช้) เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงประทานพระวจนะให้แก่เราทั้งหลายได้

 

 

 

--------------------------------------

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com