เทศนาระลึกประทีปของไทย2013

Print

โครงร่างคำเทศนา

วันระลึกหน่วยงานประทีปของไทย ปี 2013

“เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า”

(โรม 12:1-2)

คำนำ

     การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความหมาย และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้เชื่อจะต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น เขาต้องยอมให้พระเจ้าทรงสำแดงในทุกๆ ด้านของชีวิต       นั่นหมายความว่าเราต้องลงมือทำหรือปฏิบัติตามพระวจนะธรรมคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า มิใช่เพียงแต่มีความเชื่อและคิดอยู่ในใจเท่านั้น ความเชื่อต้องแสดงออกเป็นการเชื่อฟัง เราจึงจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้ แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอย่างไร

 

เนื้อหา

            ประการแรก “ต้องตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย”

          นั่นหมายความว่า เราต้องอุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตโดยตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ถ้าเราทำได้และทำด้วยความถ่อมใจ ด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพระเจ้า เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า เราจะทำสิ่งใดที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย ดังนั้นการตั้งใจแน่วแน่ คือ

1. ยึดมั่นในความรักของพระเจ้า (ยน.3:16, 1คร.13:4-7)

2. อุทิศตนในการทำงานรับใช้พระเจ้า (1ทธ.4:11-16)

3. สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าอยู่เสมอ (สดด.150)

4. ให้ชีวิตบริสุทธิ์ (ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ) (มก.7:14-23)

 

ประการที่ 2 “ต้องมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย”

          ชีวิตแห่งความเชื่อศรัทธามีบางอย่างที่เราทำตามอย่างชาวโลกได้และมีหลายอย่างที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรามีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย เราจะต้องพยายามแยกตัวออกจากโลก และพยายามเข้าใกล้ชิดพระเจ้าให้มากที่สุด เราจะทำอย่างไร

          1. ต้องพยายามให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ (1ปต.1:15-16)

          2. ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า (อฟ.5:15-18)

                   - นมัสการพระเจ้า

                   - เชื่อฟังและอยู่ฝ่ายพระองค์ (ความชอบธรรม)

                   - หันหลังให้บาปและต่อต้านอำนาจของความชั่วร้าย

          3. ต้องเลียนแบบอย่างจากพระเยซูคริสต์ในการติดตามและปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าพระบิดา (ยน.8:28-29)

          4. ต้องดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณ (1คร.6:15-19)

 

ประการที่ 3 “จงปรับเปลี่ยนท่าทีใหม่ให้พระเจ้าพอพระทัย”

          ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และในสังคมประเทศชาติหรือชาวโลกส่วนหนึ่งมาจากท่าทีภายในจิตใจ เช่น จิตใจที่ดื้อรั้นแข็งกระด้าง ไม่ชอบทำตามคำแนะนำ การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งแทนที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยกลับทำให้มารซาตานชอบใจ เราจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทีใหม่อย่างไรให้พระเจ้าพอพระทัย

          1. รักในสิ่งที่ชอบธรรม และเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว (1ยน.2:5-9, ฮบ.1:9)

          2. ยอมให้พระเจ้าครอบครองทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ มิใช่ปล่อยให้ความชั่วและอำนาจของมารซาตานเข้าครอบงำ (ยน.12:26,31, 1ยน.5:19-21)

          3. จงให้ความคิดภายในสอดคล้องกับความคิดและแผนการของพระเจ้าด้วยการอ่านและใคร่ครวญจากพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ (1คร.2:16, ฟป.2:5, สดด.119:11,148, ยน.8:31)

สรุป

          การเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในปีใหม่และในทุกๆ วัน ถ้าเรามีความตั้งใจแน่วแน่, มีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีภายในจิตใจเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความหมายต่อชีวิตแห่งความเชื่อศรัทธา เป็นการปฏิบัติตนเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com