test

testtestetest

วันที่ 13 กันยายน 2012

รายชอผจบ13-09-12

วันที่ 12 กันยายน 2012

รายชอผจบ12-09-12

วันที่ 11 กันยายน 2012

รายชอผจบ11-09-12

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com